Ochrana osobních údajú

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů, které nám svěřujete, je pro nás velmi důležitá, a proto Vás v následujícím textu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); dále jen “Nařízení”.

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost AZBESTOP a.s., se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen “Správce” nebo “společnost AZBESTOP”). Veškeré informace týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji Vám rádi poskytneme, přičemž v dané souvislosti nás můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: azbestop@azbestop.cz.

 

Tyto informace jsou určeny návštěvníkům našich webových stránek, našim klientům, smluvním partnerům a dodavatelům a jejich cílem je vysvětlit, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, předáváme a chráníme vaše osobní údaje, a popsat vaše práva na ochranu údajů a způsob jejich uplatnění.

 

Osobní údaje jsou veškeré informace, na jejichž základě Vás lze identifikovat nebo určit. Mohou to být běžné kontaktní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační údaje zaměstnavatele a u našich klientů adresa, datum narození nebo rodné číslo.

 

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Jako Správce máme zákonnou povinnost poskytnout Vaše osobní údaje při kontrolách, dozorové činnosti nebo na žádost oprávněných státních orgánů či institucí, pokud to vyžadují zvláštní předpisy.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje podle zvláštních právních předpisů, mohlo by neposkytnutí Vašich osobních údajů vést k nemožnosti plnění našich zákonných povinností.

 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším příjemcům, například dodavatelům služeb společnosti AZBESTOP v oblasti:

  • vedení účetnictví
  • IT podpora
  • tvorba a správa webových stránek
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • poskytování poštovních služeb
  • poskytování právních služeb

 

Zásady zpracování

Osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme právní základ. Právním základem pro zpracování může být:

  • smluvní a předsmluvní vztahy
  • plnění právních povinností
  • náš oprávněný zájem

 

Smluvní a předsmluvní vztahy

Osobní údaje zpracováváme na základě předsmluvních a smluvních vztahů. To znamená, že údaje potřebujeme zpracovat, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit obchodní smlouvu. Bez Vašich osobních údajů nemůžeme smlouvu uzavřít a následně zajistit její plnění, tj. poskytnout Vám naše služby.

 

Plnění právních povinností

Některé osobní údaje zpracováváme za účelem splnění zákonných povinností. Zákon určuje, které osobní údaje a v jakém rozsahu musíme zpracovávat, abychom řádně plnili naše právní povinnosti. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů, mohlo by neposkytnutí Vašich osobních údajů vést k nedostatečnému nebo nemožnému plnění našich právních povinností.

 

Ochrana našich oprávněných zájmů

Pokud máme pro použití Vašich údajů vlastní obchodní nebo podnikatelský důvod, jedná se o náš oprávněný zájem. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu, informujeme vás o tom v textu níže.

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje, na jakém právním základě a jak dlouho je uchováváme?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely blíže vymezené v následujícím přehledu: 

Účel zpracování vašich osobních údajů Právní základ pro činnosti zpracování
Doba uchovávání
Kategorie příjemců
Uzavírání a plnění různých smluvních vztahů Smluvní vztah Doba uchovávání je po dobu trvání smluvního vztahu až do řádného ukončení smlouvy a vypořádání všech smluvních závazků; nejpozději 10 let od ukončení smlouvy Smluvní strany Poskytovatelé služeb
Vedení účetnictví a související daňové povinnosti Právní povinnost, např.: zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Doba uchovávání je 10 let od vzniku účetní/daňové povinnosti Orgány Finanční správy a jiné státní orgány
Zaznamenávání kontaktních údajů z kontaktního formuláře Oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení na zpracování kontaktů subjektů, se kterými komunikuje, nebo má obchodní vztahy apod. Doba uchovávání je 1 rok od zpracování žádosti, pokud nebyl uzavřen smluvní vztah. Zaměstnanci Správce
Zpracování a evidence uplatněných práv subjektů údajů (GDPR) Právní povinnost podle kapitoly III Nařízení o Doba uchovávání je 5 let Fyzické osoby uplatňující práva subjektů údajů
Soudní spory, výkon zákonných práv (obecně, nejen u soudu) a soudní pravomoc Účel slučitelný s původním účelem zpracování osobních údajů – plnění smluvních povinností, které může zahrnovat uplatnění právních nároků nebo obhajobu práv Správce v souladu s právními předpisy.   Doba uchovávání je 10 let od ukončení soudního sporu Účastníci řízení, právní zástupci účastníků řízení, příslušný soud, subjekty oprávněné podle zvláštních předpisů vyjadřovat se k předmětu řízení, komory, sdružení zřízená zákonem, soudní znalci,
Výkon rozhodnutí (exekuce) Právní povinnost podle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Doba uchovávání je 5 let od skončení exekuce Osoby oprávněné podle příslušných předpisů, exekutoři, příslušný soud, notáři
Dodržování dalších zákonných povinností (kontrolní nebo informační povinnosti) Právní povinnost podle zvláštních právních předpisů   Doba uchovávání je stanovena ve zvláštních předpisech Příslušné státní orgány, orgány veřejné správy
Mimosoudní vymáhání pohledávek Je v oprávněném zájmu Správce zpracovávat osobní údaje týkající se neplnění smluvních povinností za účelem ochrany finančních zájmů Správce Doba uchovávání se řídí zákonnými promlčecími lhůtami. Subjekt poskytující služby vymáhání pohledávek, právní poradenství

Správce může zpracovávat osobní údaje také na základě souhlasu; v takovém případě je účel zpracování osobních údajů uveden přímo v žádosti o tento souhlas. Pokud jsou osobní údaje poskytovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

 

Osobní údaje se nesmějí zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly původně shromážděny, ledaže to stanoví zvláštní předpis, podle kterého Správce postupuje, nebo pokud k tomu subjekt údajů dá dobrovolný souhlas; jakož i s výjimkou případů, kdy je původní účel slučitelný s novým účelem (např. vymáhání nároků ze smluv).

 

Údaje uvedené v rozsahu požadovaném v kontaktním formuláři, jako je jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, místo nebo město, kde má být požadovaná služba provedena, typ subjektu a další doplňující informace, jsou nezbytné pro zpracování vaší žádosti. Pokud tyto údaje neuvedete, nebudeme Vám moci příslušné informace nebo službu poskytnout.

 

Předávání údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání nebo plnění smlouvy. Osobní údaje můžeme také získat z veřejně dostupných zdrojů, například z webových stránek klienta nebo dodavatele nebo odesláním formuláře na našich webových stránkách.

 

Automatizované rozhodovaní a profilovaní

Společnost AZBESTOP neprovádí automatizované rozhodování ani profilování s právním nebo podobně významným dopadem na vás.

 

Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme vhodná technická, organizační a fyzická opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

 

Naším cílem je chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, poškozením nebo zničením. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby, které jsou Správcem pověřeny zpracováním Vašich osobních údajů a které je zpracovávají na základě pokynů Správce, a to v souladu s bezpečnostní politikou Správce.

 

Společnost AZBESTOP chrání Vaše osobní údaje před zneužitím vhodnými a dostupnými prostředky. Osobní údaje uchováváme v chráněných prostorách, místnostech, úložištích nebo systémech. Přístup do těchto prostor je omezený, předem stanovený a vždy kontrolovaný.

 

Společnost AZBESTOP řeší každý bezpečnostní incident okamžitě. Pokud incident bude mít za následek vysoké riziko ohrožení pro Vaše práva a svobody, vždy vás budeme informovat. Rovněž Vás budeme informovat o opatřeních, která jsme přijali k nápravě situace.

 

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování.

 

Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly společnosti AZBESTOP. Ze zálohových úložišť budou Vaše osobní údaje zcela vymazány, jakmile to bude, dle výše uvedených pravidel uchovávání, možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. Správce je povinen zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení. Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování.

 

Jaká máte práva v souvislosti s osobními údaji, které o Vás zpracováváme?

V souvislosti s Vašimi osobními údaji se na nás můžete obrátit ohledně následujících práv:

 

Právo na přístup

Máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme, a na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob zpřístupnění. Pokud jste si tyto informace vyžádali elektronickou cestou, budou Vám poskytnuty elektronicky, ledaže to nebude technicky možné.

 

Právo na opravu

Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že údaje, které o Vás uchováváme, jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud se domníváte, že informace, které o Vás máme, jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé, neváhejte nás požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění.

 

Právo na výmaz

Máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, pokud například osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, již nejsou nezbytné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo však musí být zváženo s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, které znamenají, že Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.

 

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše osobní údaje přestali používat. Jedná se například o případy, kdy se domníváte, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo kdy se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat.

 

Právo odvolat souhlas

Ve výjimečných případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě souhlasu. O takovém zpracování budete předem výslovně informováni. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky nebo písemně. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme o Vás na základě tohoto souhlasu zpracovávali.

 

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů. Pokud nemáme závažný oprávněný důvod pro zpracování a Vy vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: 

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 IČO: 70837627 tel.: +420 234 665 800, datová schránka: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.  

 

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, napište nám na e-mailovou adresu: azbestop@azbestop.cz.  Můžete nás také kontaktovat písemně poštou na adresu společnosti AZBESTOP, Krkonošská 2001/16, Vinohrady, Praha, PSČ 120 00.

Vaši žádost vyřídíme do 30 dnů. V případě potřeby si od Vás vyžádáme další informace k ověření Vaší totožnosti. Pokud je Vaše žádost složitá nebo pokud jste podali více žádostí, může nám to trvat déle. Pokud nám bude odpověď trvat déle než měsíc, dáme Vám včas vědět.

 

Vyřízení Vaší žádosti, jejímž předmětem je uplatnění některého z výše uvedených práv, je bezplatné. Můžeme si však účtovat přiměřený poplatek, pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená.

 

Změny informací o zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodneme tyto informace změnit, zveřejníme je na našich webových stránkách v aktuálním znění.

 

Poslední změna byla provedena dne 19.12.2023.

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz