Ochrana osobních údajú

Úkolem tohoto informačního dopisu je poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů fyzické osoby, jestli jste jako návštěvník webové stránky https://likvidaceazbestu.cz/ nebo https://azbestop.cz nebo profilu na sociální síti facebook projevil zájem o služby provozovatele a správce stránky https://likvidaceazbestu.cz/ nebo https://azbestop.cz:

společnosti AZBESTOP a.s., se sídlem Praha, Krkonošská 2001/16, Vinohrady, PSČ 120 00, IČ: 025 30 562, DIČ: CZ02530562, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.: 19565, email: azbestop@azbestop.cz, tel.: +420 223 009 353 (jakožto správce dále jen “Společnost”).

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké údaje zpracováváme:

Emailová objednávka

Jestli navážete použitím webového prohlížeče kontakt se Společností jako návštěvník webové stránky https://likvidaceazbestu.cz nebo https://azbestop.cz, a to: zadáním Vaší e-mailové adresy a poptávky na poskytnutí služby nebo zasláním přímého e-mailu na adresu azbestop@azbestop.cz, případně zasláním zprávy přes sociální síť facebook nebo jakýmkoli jiným obdobným způsobem, udělujete tím souhlas k tomu, aby Společnost zpracovávala pouze relevantní běžné osobní údaje, které takto sami Společnosti poskytnete.

Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků. Zpracovány jsou osobní údaje, které Společnosti sami poskytnete, v první řade při zadání poptávky prostřednictvím e-mailu. Tyto údaje zahrnují jmenovitě především e-mailovou adresu, případně jméno a příjmenítitul a telefonní číslo, jakož i informace o tom, o jakou službu máte zájem. Budete-li chtít, můžete uvést rovněž další údaje, především podrobnější informace ke službě, o kterou máte zájem.

Následně v dalším kroku a za předpokladu, že se se Společností dohodnete a uzavřete s ní smlouvu, prostřednictvím formuláře poskytnete Společnosti primárně osobní údaje v míře a rozsahu nezbytné pro poskytnutí požadované služby ze strany Společnosti. Tyto osobní údaje zahrnují širší spektrum běžných osobních údajů určený právními předpisy a Společnost toto musí dodržovat (jmenovitě především tituljméno a příjmenítrvalý pobytdatum narozenírodné číslopohlavístátní příslušnostúdaj o vzdělánímísto a okres narozenívýška vkladu ve společnosti, předmět podnikání, údaj o dosaženém vzdělání, Vaše práva a povinnosti vyplývající z účasti na obchodní korporaci a jiné). Rozsah potřebných osobních údajů je určen zvláštními právními předpisy, které upravují podmínky založení obchodních korporací, realizaci změn v obchodních korporacích, jakož i jiné změny v oblasti podnikání.

Facebook

Za předpokladu, že pro kontaktování Společnosti použijete sociální síť Facebook, umožníte Společnosti rovněž přístup k Vašemu profilu, který může obsahovat i Vámi zveřejněný údaj o datu narození, údaj o aktuálním místě pobytu. Součástí Vašeho veřejného profilu je Vaše jméno, příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví, jakož i další veřejné informace dle Vašich nastavení.

Cookies

Za předpokladu, že jste ve svém prohlížeči povolil ukládání cookies, Společnost sbírá rovněž údaje získané prostřednictvím cookies. O používání cookies, jakož i o účelu jejich používání na webové stránce je Společnost povinna Vás informovat. Informace o používaní cookies můžete najít v dolní části stránky, kde je uveden následující text: „Tato webová stránka používá soubory cookies. Námi využívané cookies nemají charakter osobních údajů dle GDPR. Prohlížením webu vyjadřujete svůj souhlas s jejich používáním.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují použití webové stránky.

Cookies umožňují informovat Společnost o tom, jaké části webové stránky https://likvidaceazbestu.cz/ veřejnost navštěvuje, pomáhají Společnosti v měření efektivity reklam a webových vyhledávání a poskytují pohled o chování návštěvníků. Na základě těchto informací může potom Společnost zlepšovat své služby a zkvalitňovat komunikaci, lépe cílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webové stránky tomu, co Vás zajímá.

Na našich stránkách používáme následující cookies:

 1. Základní: umožňují používání základních funkcí, jako např. přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů;
 2. Provozní: slouží pro analýzu chování návštěvníků na webové stránce a následně pro zlepšení její funkčnosti a vzhledu;
 3. Cookies třetích stran: vytváří a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google Adsense nebo Facebook. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

 

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje Společnost zpracovává pro účely vyřízení Vašeho e-mailového požadavku / objednávky a pro plnění smlouvy, kterou jste se Společností uzavřel.

Zpracování osobních údajů v předmětném případě představuje veškeré činnosti, a to počínaje zaevidováním Vaší poptávky/objednávky, přes jejich zpracování, včetně vypracování cenové nabídky, až po zaslání cenové nabídky společně s přiloženým formulářem zpět na Vaši e-mailovou adresu. Následně, v případě, že cenovou nabídku akceptujete (což učiníte zasláním e-mailové zprávy nám, jejíž přílohou bude vyplněný formulář a Váš souhlas s cenou), Společnost pro Vás vypracuje písemnou dokumentaci, kterou Vám společně se zálohovou fakturou a dalšími pokyny zašle e-mailem. Po doručení podepsaných dokumentů, Společnost uskuteční veškeré potřebné kroky k úspěšnému poskytnutí objednané služby.

V případě uzavření smlouvy, Vaše osobní údaje Společnost zpracovává rovněž pro účely vystavení zálohové faktury a faktury pro účely vedení účetnictví Společnosti. V případě, že by Společnost evidovala neuhrazenou pohledávku za poskytnutou službu, Společnost zpracovává osobní údaje pro účely ochrany a uplatňování svých práv a oprávněných zájmů (vymáhání pohledávky).

Účelem používání cookies:

 1. pro fungování webové stránky a pro analytické účely (měření návštěvnosti webové stránky, prohlížených služeb, další aktivity na webové stránce, přizpůsobení zobrazení webové stránky);
 2. marketingové účely: pro lepší cílení reklamy a propagaci služeb Společnosti.

Informace ukládané v souborech cookies se nepoužijí na Vaši osobní identifikaci.

 

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje Společnost uchovává po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností, tedy zpravidla do splnění předmětu smlouvy.

Po ukončení smluvního vztahu budou tyto údaje vymazané, za předpokladu že zde nejsou právní předpisy (např. daňové, účetní nebo archivační) upravující podnikatelskou činnost Společnosti, z nichž plynou povinnosti, které by vyžadovaly uchovávání osobních údajů na delší dobu, přičemž v takovém případě se osobní údaje vymažou uplynutím doby 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Údaje získané povolením cookies Společnost zpracovává po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, v průběhu které ukládání cookies máte povolené ve svém prohlížeči, případně do doby, než podáte námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem nebo souhlas odvoláte.

 

Na základě čeho můžeme zpracovávat osobní údaje:

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává bez potřeby vyžádání si Vašeho souhlasu, přičemž právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“): plnění smlouvy a opatření před uzavřením smlouvy (vycházejíc z Recitálu 44 Nařízení GDPR).

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření smlouvy, přičemž jejich poskytnutí je předmětem Vaší svobodné volby/práva. V případě, že Vaše osobní údaje Společnosti neposkytnete, Společnost nebude schopna s Vámi uzavřít smlouvu a kvalitně poskytnout objednané služby.

Údaje z cookies zpracováváme na právním základě:

 1. oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR: cookies v časti fungování webové stránky a pro analytické účely (měření návštěvnosti webové stránky, prohlížených služeb, další aktivitě na webové stránce, přizpůsobení zobrazení webové stránky);
 2. Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR: cookies v časti marketingové účely: pro lepší cílení reklamy a propagace služeb Společnosti.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Většina webových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Obsahují ovšem ovládací prvky, jež umožňují jejich blokování nebo odstranění. Jste oprávněn nastavit si svůj prohlížeč tak, aby používání cookies na Vašem počítači nebylo povoleno; jestli tyto cookies zakážete, nemůžeme zaručit plnou funkčnost stránek Společnosti. Pokyny k blokování nebo odstranění souborů cookies v prohlížeči jsou k nalezení v dokumentaci pomocníka jednotlivých prohlížečů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že nakolik v některých případech Společnosti poskytnete rovněž osobní údaje další fyzické osoby (především údaje o Vašem společníkovi nebo jednateli obchodní korporace, nebo běžné osobní údaje o rodičích nebo jiných osobách blízkých) Společnost je povinna na tyto případy aplikovat § 43 odst. (3) písm. e) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dle kterého Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje další osoby získané od Vás, neboť poskytnutím osobních údajů o další osobě chráníte svá práva a oprávněné zájmy.

Pro tento účel berte prosím na vědomí, že uzavřením smlouvy se Společností prohlašujete, že disponujte právním základem (především souhlasem) pro zpracování osobních údajů další osoby (dle konkrétního případu dalšího jednatele a/nebo společníka obchodní korporace, Vašich rodičů, osob blízkých nebo rodičů dalšího jednatele a/nebo společníka obchodní korporace).

Společnost automatizovaně nezpracovává osobní údaje a neprovádí profilování Vašich osobních údajů. Společnost Vaše osobní údaje nepřenáší do třetí země.

Vaše osobní údaje jsou v první řadě zpracovávány Společností a případně jejími pracovníky. Všechny osoby, jež mají přístup k osobním údajům, jsou vázané mlčenlivostí a tenhle závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se Společností.

Osobní údaje Společnost nezveřejňuje, v zákonem stanoveném případě a rozsahu je však musí poskytnout státním orgánům na úseku živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, dále finančnímu úřadu případně jiným kompetentním orgánům. Bez poskytnutí osobních údajů těmto subjektům by Společnost nemohla poskytnout objednané služby.

Vaše osobní údaje Společnost poskytne třetí osobě jenom v případě potřeby a v nevyhnutném rozsahu:

 1. Příslušnému okresnímu úřadu, živnostenskému úřadu, krajskému soudu, jenž vede příslušný obchodní rejstřík, příslušnému finančnímu úřadu, případně jiným orgánům,
 2. osobě smluvně pověřené k vedení účetnictví Společnosti,
 3. osobě smluvně pověřené k právnímu vymáhání neuhrazené pohledávky,
 4. poskytovateli poštovních služeb pro zasílání faktur poštou (Česká pošta, s.p.),
 5. smluvnímu poskytovatel webhostingových služeb, za předpokladu, že poskytovatel má přístup k osobním údajům PIXEL Corporation, s.r.o.
 6. poskytovatelům služeb a platforeem: Google Analytics, Google AdSense, Google Tag Manager, Hotjar, ISSET, s.r.o. (faktury-online), WordPress, nebo Facebook.

 

Vaše práva, jakožto práva subjektu údajů (dotčené osoby) dle GDPR:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na Společnost obrátit a požadovat po ní:

 1. přístup k Vašim osobním údajům (Společnost Vás bude informovat především o tom, jestli a jaké kategorie osobních údajů o Vás jsou zpracovávané, o účelu a povaze zpracování, době zpracování, včetně informace o případných příjemcích mimo Společnost a Vašich právech). Všeobecné informace o činnostech zpracování Vašich osobních údajů jsou uvedeny v těchto pravidlech.

Jestli se domníváte, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s platnou legislativou nebo v rozporu s Vašimi právy a svobodami, máte právo požadovat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu (např. opravu, blokaci, doplnění, omezení, výmaz).

V souladu s legislativou, máte:

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), které se Vás týkají a byly poskytnuty Společnosti. Za předpokladu, že toto právo uplatníte, Společnost Vám potvrdí, jestli a jaké konkrétní Vaše osobní údaje jsou zpracovávané a případně Vám budou tyto Vaše osobní údaje zpřístupněny společně s informací o zpracování.
 2. právo na opravu (čl. 16 GDPR) těch osobních údajů, které jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné nebo chybné. Sama Společnost má primární zájem na tom, aby zpracovávala o Vás jenom správné a aktuální osobní údaje. Na toto právo navazuje právo být informován ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení jejich zpracování: Společnost je povinna informovat jednotlivé příjemce, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracovávání s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 3. právo na výmaz (čl. 17 GDPR), které se uvádí rovněž jako tzv. „právo být zapomenut“. Toto právo zahrnuje právo na omezení zpracování, jestli už nejsou Vaše osobní údaje potřebné pro uvedený účel, nebo jestli už Společnost nemá zákonnou povinnost nebo důvod dále zpracovávat (především archivovat) Vaše osobní údaje, včetně případů, kdy byste i nadále nesouhlasili s dalším zpracováním. V rámci uplatnění tohoto práva Společnost Vaše osobní údaje úplně nebo částečně zlikviduje. Právo na výmaz se neuskuteční, jestli je zpracování osobních údajů potřebné ke splnění zákonných povinností, pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků, oprávněných zájmů a další případy stanovené v Nařízení GDPR.
 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), viz právo v bodě 4. zahrnuje právo na to, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů, v případě: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla ověřit přesnost údajů, b) zpracování je protiprávní a namísto výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití, c) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku, d) vznesl jste námitku proti zpracování, po dobu dokud není ověřené, jestli oprávněné zájmy Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 5. právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), zahrnuje právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a který byly poskytnuty Společnosti, jakož i na přenos těchto automatizovaně zpracovaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu Společností jinému subjektu, kdy Společnost odevzdá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému subjektu, kterého sami určíte. Přenos osobních údajů musí být technicky možné.
 6. právo namítat zpracovávání (čl. 21 GDPR) osobních údajů v případě, kdyby Vám Společnost zasílala obchodní sdělení nebo vyhodnocovala nákupní preference. Společnost na základě uplatnění tohoto práva okamžitě skončí zpracování osobních údajů pro tento účel.
 7. Právo odvolat souhlas: v případě, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu, a to kdykoli písemně nebo na e-mailovou adresu: azbestop@azbestop.cz zasláním nesouhlasu s dalším zpracováním osobních údajů.
 8. právo podat stížnost jestli se domníváte, že Společnost nezpracovává osobní údaje zákonným způsobem, na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

Společnost dbá o bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s nimi probíhá plně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, včetně Nařízení GDPR. Společnost pravidelně posuzuje aktuálnost těchto pravidel. Aktuální verze těchto pravidel je dostupná na webové stránce https://likvidaceazbestu.cz/ nebo https://azbestop.cz, v sekci Ochrana osobních údajů. V případě, kdy budou tato pravidla podstatně změněna, Společnost své zákazníky viditelně na toto upozorní. Jestli máte dotazy, připomínky nebo jestli uplatňujete Vaše práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte prosím Společnost na email: azbestop@azbestop.cz nebo í poštou na adresu: AZBESTOP a.s., se sídlem Praha, Krkonošská 2001/16, Vinohrady, PSČ 120 00

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz