Hodnoty odebraných venkovních vzorků vzduchu na jedné z budov komplexu bývalé ÚTB v Olšanské ulici, kde dochází k odstraňování materiálů s obsahem azbestu, jsou vyhovující

20. února 2023 | Redakce
● tisková zpráva HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) provedla 6. února další, předem neohlášenou kontrolu odstraňování materiálů s obsahem azbestu na komplexu budov bývalé, tzv. Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) v Olšanské ulici na Praze 3. Komplex se nachází v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov a Olšanských hřbitovů. Firma provádějící příslušné práce nebyla o kontrole předem informována.

Pražští hygienici kontrolovali zejména dodržování technologických postupů, které jsou používány v zájmu omezení vystavení (expozice) osob prachu azbestu. Dále pak technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti či v jeho blízkosti, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Hlavní zaměření kontroly:

  • způsob, četnost a evidence měření podtlaku v jednotlivých kontrolovaných pásmech;
  • dokumentace výměny filtrů, včetně kontroly zásoby náhradních filtrů, které jsou předsazeny před filtrační jednotky;
  • ověření koncentrace respirabilních azbestových vláken vně kontrolovaného pásma, a to na výstupu z filtračních jednotek.

V rámci kontroly bylo provedeno akreditované měření – stanovení početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken v mimopracovním prostředí. Měření provedli odborní zástupci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. K odběru vzorků venkovního ovzduší docházelo mimo kontrolované pásmo na třech místech střechy budovy čerpací stanice v areálu ÚTB.

Umístění míst měření:

První: u velké filtrační jednotky kontrolovaného pásma.
Druhé: u dvou menších filtračních jednotek u materiálové a personální propusti.
Třetí: na hraně střechy, ve větší vzdálenosti od filtračních jednotek.

Rozmístění měření ilustruje níže přiložená fotodokumentace.

Výsledky analýzy všech tří odebraných vzorků se ukázaly jako vyhovující. Proto je možné konstatovat, že technické a technologické vybavení, včetně předsazených filtrů u filtračních a odsávacích jednotek jsou dostatečně účinné. Zajištěna je pravidelná výměna filtrů včetně vedení řádné dokumentace, která byla v rámci kontroly předložena.

Hygienici budou předem neohlášené kontroly provádět i nadále, opakovaně bude prováděno měření azbestových vláken za kontrolovaným pásmem i uvnitř kontrolovaného pásma. S jednatelem společnosti, provádějící práce s azbestem, hygienici vedli osobní jednání, současně jsou v kontaktu i s ostatními odpovědnými osobami na stavbě.

Obrázek 1: pohled na místo měření M1 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí


Zdroj: HSHMP

Obrázek 2: pohled na místo měření M2 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí

Zdroj: HSHMP

Obrázek 3: pohled na místo měření M2 – stativ s čerpadlem a odběrovou hlavicí

Zdroj: HSHMP

Obrázek 4: příprava měření, pohled na odborného zaměstnance Zdravotního ústavu

Zdroj: HSHMP

O daném tématu již HSHMP informovala v dřívějších zprávách:

20. 1. 2023 Pražští hygienici na první kontrole bývalé Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici, kde bude docházet k odstraňování materiálů s obsahem azbestu


19. 1. 2023 Pražští hygienici budou důsledně kontrolovat odstraňování materiálů s obsahem azbestu z bývalé Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici na Praze 3

V Praze 20. 2. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Související články

Pozor na zvýšené množství azbestu ve školách a školkách

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz