Práce při odstraňování azbestu na komplexu budov bývalé ÚTB v Olšanské ulici na Praze 3 pražští hygienici pravidelně dozorují, za posledních pět týdnů provedli tři podrobné kontroly

6. dubna 2023 | Redakce
● tisková zpráva HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se průběžně intenzivně věnuje kontrolám souvisejícím s pracemi při odstraňování materiálů s obsahem azbestu na komplexu budov bývalé tzv. Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) v Olšanské ulici na území Prahy 3. V dané věci je v pravidelném kontaktu s vedením městské části Praha 3 a zástupci místních občanů, kterým podává průběžné informace. Během března a dubna letošního roku HSHMP na místě realizovala sérii dalších tří podrobných kontrol. HSHMP v rámci této tiskové zprávy podává podrobný popis průběhu předmětných kontrol včetně výsledků a přikládá zároveň reálnou obrazovou fotodokumentaci.

První, neohlášená kontrola se uskutečnila ve středu 8. března: zaměřila se na ověření dodržování technologických postupů používaných v zájmu omezení expozice osob prachem azbestu. Sledovala dále technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem
a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu. Hygieniky zajímala rovněž otázka zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců, dokumentace výměny filtrů včetně existence náhradních filtrů, které jsou předsazeny před filtrační jednotky.

Další kontrola proběhla ve čtvrtek 30. března: kromě kontroly prací v kontrolovaných pásmech a ve venkovním prostředí došlo současně k odběru vzorků opláštění z budovy B a V. Za této situace využili pražští hygienici možnost přizvat k účasti na kontrole, v zájmu dosažení jejího účelu, další odborníky na ochranu veřejného zdraví ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ ÚL) schopných provádět odborné služby typu měření, analýzy, rozbory, vyšetření apod. Kolegové ze ZÚ ÚL odebrali vzorky vnitřní výplně opláštění obou budov. V rámci budovy B odebrali dva vzorky, první v šestém patře, druhý v patře druhém. V budově V pak vzorek v patře v desátém. Protokol z odběru a provedené analýzy v závěrech konstatuje, že ve všech odebraných vzorcích azbest identifikován nebyl. Ani jeden vzorek neobsahoval žádný z typů azbestu, tj. chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite, anthophyllite.

Fotografie č. 1: pohled na objekt B (vlevo) a V (uprostřed), v opláštění těchto budov byly odebrány vzorky

Ustredni telekomunikacni budova na Olsanske ulici, Praha 3, likvidace azbestu

K realizaci zatím poslední kontroly došlo v pondělí 3. dubna: mimo již tradiční inspekce v kontrolovaných pásmech a ve venkovním prostředí se v tomto termínu ověřovala koncentrace respirabilních azbestových vláken na výstupu z filtračních jednotek. Otestovala se tak funkčnost filtrů. Provedlo se akreditované měření, konkrétně odběr vzorků pro stanovení početní koncentrace respirabilních azbestových a minerálních vláken z prašnosti v mimopracovním prostředí. Vzorky venkovního ovzduší se odebraly na třech místech: nejprve u dvou filtračních jednotek kontrolovaného pásma, podruhé u filtračních jednotek u materiálové a personální propusti. Potřetí uvnitř kontrolovaného pásma, tedy v pracovním prostředí, odběrová hlavice se nacházela v dýchací zóně zaměstnance. Výsledky provedených měření ze 3. dubna se v dané chvíli ještě vyhodnocují.

K celkovému zhodnocení kontrol provedených HSHMP v březnu a na začátku dubna: nedostatky spočívající v porušení právních předpisů na úseku hygieny práce nebyly zjištěny.

HSHMP však v předem neohlášených kontrolách bude dále pokračovat. Je připravena znovu opakovat nejen měření s odběrem vzorku ovzduší u filtračních jednotek, ale i měření v rámci pracovního prostření uvnitř kontrolovaných pásem. S jednatelem společnosti Dilmun System HSHMP vede pravidelná osobní jednání, stejně tak je v kontaktu i s ostatními odpovědnými osobami na stavbě.

DALŠÍ DETAILNÍ FOTODOKUMENTACE:

Fotografie č. 2,3,4: pohled na místo odběru vzorků –desáté patro budovy V

Fotografie č. 5,6,7: pohled na místo odběru vzorků –šesté patro budovy B a druhé patro budovy B

Fotografie č. 8: pohled na místo měření M1 – přímo u filtračních jednotek KP

Fotografie č. 9: pohled na místo měření M2 – přímo u filtračních jednotek personální propusti

Fotografie č. 10: odstraňování materiálu s obsahem azbestu (v rámci KP1A – budova B, 6.NP)

Fotografie č. 11, 12: enkapsulace (stříkacím zařízením) azbestocementových příček certifikovaným fixačním prostředkem před demontáží

Fotografie č. 13, 14: demontáž azbestocementových desek (příčky) ručním nářadím a balení demontovaných obkladových desek Pyral do PE pytlů

Fotografie č. 15, 16: zabalený a označený odpad s materiálem obsahujícím azbest před materiálovou propustí a detail označení

Fotografie č. 17, 18: transport zabaleného, označeného nebezpečného odpadu (NO) do materiálové propusti k dekontaminaci

Fotografie č. 19, 20: dekontaminace zabaleného NO – osátí vysavačem s hepafiltrem a otření vlhkým hadrem/tkaninou

Fotografie č. 21, 22: uzamykatelný kontejner na NO, detail označení

V Praze 6. 4. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Související články

Pozor na zvýšené množství azbestu ve školách a školkách

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz