Pražští hygienici budou důsledně kontrolovat odstraňování materiálů s obsahem azbestu z bývalé Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici na Praze 3

19. ledna 2023 | Redakce
● tisková zpráva pražské hygienické stanice

Na pražském Žižkově v obvodu městské části Prahy 3 v Olšanské ulici začnou v nejbližších dnech práce na odstranění nadzemích a podzemních staveb komplexu budov bývalé tzv. Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) nacházející se v blízkosti Nákladového nádraží Žižkov a Olšanských hřbitovů. Vzhledem k tomu, že během plánovaných prací bude za přijetí nejvhodnějších ochranných opatření docházet k odstraňování materiálu s obsahem azbestu, bude celá akce probíhat za kontinuálního dozoru ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), která v dané záležitosti vystupuje jako místní a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. HSHMP je současně v úzkém a pravidelném kontaktu s vedením městské části Praha 3, kterému rovněž poskytuje průběžné aktuální informace.

“„Plně si uvědomujeme, že u takto velké akce probíhající v husté městské zástavbě je jedním z nejdůležitějších aspektů oprávněný zájem veřejnosti na ochranu veřejného zdraví. Mohu ujistit, že HSHMP věnuje této záležitosti mimořádnou pozornost a veškeré aspekty posuzuje velmi přísně v souladu s dikcí příslušných platných právních předpisů. V zájmu preventivního a otevřeného informování široké veřejnosti proto také HSHMP podává formou této tiskové zprávy k předmětné záležitosti komplexní informaci,“ konstatuje ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.” 

Ve kterých objektech ÚTB bude postupně k odstraňování azbestu docházet?

  • budova A
  • budova B
  • budova V – věž
  • budova C
  • budova D
  • objekt ČS – čerpací stanice

Jaký konkrétní materiál s obsahem azbestu bude v objektech odstraňován a kde?

obklady ocelových konstrukcí sloupů | budova A, B, V a C
obklady nosníků a průvlaků | budova A, B, V a C
vnitřní příčky | budova B a V
kabelové lávky | budova B a C
protipožární dveře | budova A, B, V
protipožární klapky | budova A, B, V a C
těsnění spojů tlakového potrubí |budova A, B, C
těsnící provazce spojů přírub | VZT budova A, B, V
třívrstvé asfaltové střešní krytiny BITAGIT | budova D, C, čerpací stanice
krytky odvětrávání kanalizačních potrubí | budova B

Obvodové pláště budov již podle HSHSMP poskytnutého vypracovaného stavebně technického průzkumu azbest neobsahují, neboť k odstranění původních azbestových obvodových plášťů došlo v rámci rekonstrukce v roce 1999 (zdroj: hlášení prací s azbestem, podané společností Dilmun System s.r.o.). Aktuálně se předpokládá, že se v budovách nachází k odstranění množství materiálu s obsahem azbestu v objemu přibližně 3350 tun.

K etapizaci odstraňování materiálů o obsahem azbestu

ETAPA 1 | objekt ČS, D a V ve druhé polovině ledna 2023 – 28.2.2023
ETAPA 2 | objekt B – 1.část 1.3.2023 – 30.4.2023
ETAPA 3 | objekt B – 2.část 1.5.2023 – 30. 6.2023
ETAPA 4 | objekt B – 3.část 1.7. 2023 – 31.8.2023
ETAPA 5 | objekt A a C 1.9.2023 – 31.10.2023

V současné době probíhají na objektu D přípravné práce. Dochází zde například k budování uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma nebo instalaci technologického a technického vybavení. Započetí vlastních sanačních prací materiálu s obsahem azbestu se předpokládá, jak je již v tabulce výše uvedeno, ve druhé polovině ledna 2023.

K subjektu provádějícímu sanační práce

Sanační práce bude provádět společnost Dilmun System s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 (dále jen „společnost“), která je oprávněná dle příslušných právních předpisů odstraňovat azbestové materiály ze staveb. Společnost, v souladu se zákonem, zpracovala a podala hlášení prací s azbestem na HSHMP. Na základě připomínek HSHMP, oficiálně zaslané výzvy, společnost předmětné hlášení řádně doplnila nejen v oblastech například stavebně technického průzkumu azbestu, technologických a technických postupů, ale i bezpečnostních opatření. Hlášení obsahuje také opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest, a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

 

Maximální bezpečnost zajistí tzv. KONTROLOVANÁ PÁSMA

Podle HSHMP poskytnutého hlášení budou práce s materiálem obsahujícím azbest prováděny v uzavřených podtlakových kontrolovaných pásmech (dále jen „KP“) vymezující riziková pracoviště, jak při interiérových, tak exteriérových pracích (střešní krytiny). Hranici KP bude v případě interiérových prací tvořit zejména obvodové zdivo, popřípadě budou postaveny dočasné příčky potažené vysokopevnostní fólií a případné netěsnosti budou řádně dotěsněny.

V případě exteriérových prací (střešní krytiny) budou jednotlivá KP vytvořena pomocí samostatně stojící dřevěné konstrukce, která bude překryta silnostěnnou fólií a případné netěsnosti budou řádně dotěsněny. Na hranici KP budou zbudovány dekontaminační komory (personální a materiálová), které zabraňují úniku azbestových vláken z prostoru KP do okolního prostředí prostřednictvím pohybu osob a materiálu.

Celkem se předpokládá vytvoření 17 KP pro interiérové práce:

budova A | 3 kontrolovaná pásma
budova B | 9 kontrolovaných pásem
budova V | 2 kontrolovaná pásma

Pro exteriérové práce bude vytvořeno 5 KP:

střešní krytina KP1/střecha – KP5/střecha

Každé KP bude označeno výstražnými, zákazovými, příkazovými a informačními značeními. Vytvoření uzavřeného podtlakového kontrolovaného pásma s potřebným diferenčním tlakem a zajištěním dostatečné výměny vzduchu bude zajištěno pomocí filtračních a odsávacích jednotek s HEPA filtrací, které zajistí vyčištění vnitřního prostoru od respirabilních azbestových a minerálních vláken. Měření podtlaku v kontrolovaném pásmu zajistí monitorovací zařízení.

Dalším opatřením předcházejícím uvolňování azbestového prachu do ovzduší je enkapsulace (nástřik certifikovaným fixačním přípravkem) azbestových materiálů před demontáží, v průběhu demontáže a po demontáži, která stabilizuje azbestová vlákna.

Zaměstnanci budou vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky. Po skončení sanačních prací a řádném vyčištění (dekontaminaci), vysátím vysavači s hepafiltrací, budou v každém KP provedena akreditovanou laboratoří měření koncentrace azbestu v ovzduší (dohromady celkem 64 měření).

Protokoly z provedeného měření budou ještě před zrušením KP předloženy na HSHMP. Veškerá bezpečnostní opatření včetně kontrolovaného pásma budou zrušena na základě výsledků měření a zjištění, že koncentrace respirabilních azbestových vláken je pod stanovenými legislativními limity.

Výše uvedené technologické postupy při zacházení s materiálem obsahujícím azbest zajistí, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší, ale i venkovního ovzduší.

HSHMP věnuje tomuto odstraňování materiálů s obsahem azbestu zvýšenou pozornost. Ještě před zahájením prací bude provedena kontrola stavebně technické připravenosti a následně budou realizovány předem neohlášené kontroly se zaměřením na dodržování zásad ochrany zdraví při práci.

Informace o průběhu prací na ÚTB budou průběžně aktualizovány.

V Praze 19. 1. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Související články

Pozor na zvýšené množství azbestu ve školách a školkách

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@azbestop.cz